ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਜੰਦਗੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਰਠਆਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ