ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ

Home > ਸਰੋਤ > ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ

ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੋਂਗੇ ਰਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਰਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਂ। ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜਾਾਂ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਰਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।