ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ

Home > ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ > ‘ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ’

ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਫਰਕ ਰਲਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਅਸਥਮਾ (Beat Asthma) ਲਈ ਪ੍ੈਸੇ ਇਿੱਠੇ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

JustGiving ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਅਸਥਮਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ JustGiving ਪ੍ੇਜ ਨ ੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈਏਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।.